Những thiết bị cầm tay thiết yếu nên có trong mỗi hộ gia đình